Door de huidige (economische) ontwikkelingen en de toenemende leegstand is er een typische huurdersmarkt ontstaan. Huurders kunnen grote kortingen uitonderhandelen bij een verlenging van de huurovereenkomst of verhuizing. Hierdoor is het veelal mogelijk om een (substantiële) besparing te realiseren op de huisvestingslasten. Het is echter voor een huurder, die niet dagelijks binnen de intransparante vastgoedmarkt opereert, vrijwel onmogelijk om onder andere adequaat in te spelen op de veranderingen in de markt, een inschatting te maken over de marktconformatitiet van de huidige huurovereenkomst en te bepalen wat de maximale financiële onderhandelingsruimte is.

Hoewel het behalen van een (marktconforme) financiële besparing vaak leidend is, wordt naar de menning van EPAC hierbij soms te snel voorbij gegaan aan het feit dat naast het realiseren van een financiële besparing andere factoren een even cruciale rol spelen in de huisvestingsafweging. Met het sluiten van een huurovereenkomst gaat een gebruiker namelijk een (lange termijn) verbintenis aan met een verhuurder. Tegenover deze verbintenis staat een financiële verplichting maar ook andere verplichtingen zoals onderhoud, gebruik, etc. Het is van belang dat deze afspraken op een zo, voor u, gunstig mogelijke wijze worden vastgelegd. Ook zien wij, gezien de huidige marktomstandigheden, de situatie toenemen dat een verhuurder het gehuurde niet meer op een juiste wijze kan en/of wil onderhouden. In dit licht is het is het ook belangrijk om vooraf de (onderhouds)verplichtingen van de verhuurder duidelijk vast te leggen.

Bij aanvang van een huurovereenkomst is het dus zaak om duidelijke afspraken te maken waardoor de rechten en plichten van een huurder maar ook van een verhuurder op een juiste en heldere wijze zijn vastgelegd.

EPAC assiteert u graag bij het heronderhandelen van uw huurovereenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje Taminiau of op 035 - 625 90 80.